Raport dostępności

 

Strona 1

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

Numer identyfikacyjny REGON

00000220111960

Stan w dniu 01.01.2022 r.

Termin przekazania: do 31.03.2022 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

goknwl@nwl.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz kpruszak.promocja@grnall.com

Telefon kontaktowy

598612253

Data

2022-03-30

Miejscowość

Nowa Wieś Lęborska

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo

WOJ. POMORSKIE

Powiat

Powiat lęborski

Gmina

Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

 

Strona 2

[ X ] TAK< >Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?[ X] TAK

 

< >Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?[X] NIE

 

< >Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?[ X ] TAK

 

< >Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?[ X ] NIE

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynek nie posiada progów, schodów i innych barier, co umożliwia w miarę swobodny sposób poruszanie się osób np. na wózkach, o kulach. Nie posiadamy ułatwień dla osób niewidomych- tabliczek w języku Brajla i systemów wspomagania dźwiękowego dla osób niesłyszących lub słabo słyszących. Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest dostępna tylko w formie graficznej.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

< >Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępnościStrony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

ID al ly-url                                                                       ww.goknwl.pl

ID al ly-status                                                             [ X ] Częściowo zgodna

ID al ly-data-sporzadzenie                     2020-05-12

< >Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą być braki w opisach alternatywnych zdjęć oraz formie przedstawienia dokumentów które są np. skanami i w tej formie nie będą odczytywane poprawnie przez czytniki.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 
  •  

[ X] TAK
[X] TAK

[X] NIE

[X] NIE
[ X] NIE

[MNIE
[MNIE
[MNIE

Kontakt telefoniczny< >Kontakt korespondencyjnyPrzesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowychKomunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowychPrzesyłanie faksówWykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobistyKontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
  1.  

Strona 3

Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[X] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

< >Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:tekstu odczytywalnego maszynowo?[ X ] TAK

 

< >nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

 

Strona 4

[ X] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym — tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. — na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

< >Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?[ X] NIE

 

< >Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?[ X] NIE

 

< >Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?[X] NIE

 

< >Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [X] NIE