Zaproszenie na spotkanie dla stowarzyszeń i osób działających na rzecz gminy i jej mieszkańców

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej realizuje projekt „OTWARCI NA KULTURĘ!” w ramach programu DOM KULTURY+ (INICJATYWY LOKALNE).

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania Gminnego Domu Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej w życie społeczności lokalnej, odkrywanie i rozwój potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich środowisk działających lub chcących działać na rzecz mieszkańców obszaru Gminy Nowa Wieś Lęborska  do udziału w warsztatach, na których przybliżymy tematykę projektu oraz jego założenia, a także wspólnie wypracujemy przyszłe kierunki działania.

Termin spotkania: 11 maja 2023 r.

Miejsce: sala nr 117 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

Godzina: 14:30

Spotkanie będzie pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy w zakresie kultury na terenie Gminy oraz wspólnego działania na rzecz jej mieszkańców.

W ramach ww. projektu obecnie przeprowadzana jest diagnoza potrzeb kulturalnych oraz potencjału kulturotwórczego na terenie gminy (koordynator ds. diagnozy pod opieką animatora z Narodowego Centrum Kultury zbiera materiały, prowadzi analizy i badania ankietowe). Diagnoza ma służyć odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego gminy Nowa Wieś Lęborska. Dzięki nowo odkrytym talentom i wzmacnianiu potencjału społecznego, w kolejnym etapie projektu przeprowadzone zostaną wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej.

Diagnoza jest pierwszym etapem projektu. Po jej stworzeniu będzie podlegała ocenie. Jeśli ocena będzie pozytywna, Gminny Ośrodek Kultury otrzyma grant w wysokości 30.000,00 zł na inicjatywy lokalne. Pieniądze te będzie rozdawał w formie konkursu.

Podczas etapu badań i tworzenia diagnozy ustalone zostaną z mieszkańcami i lokalnymi działaczami rekomendacje, które będą podstawą do składania przez nich ofert. Mamy nadzieję, iż dzięki temu wskazane zostaną nowe obszary współpracy między mieszkańcami a domem kultury."

Grafika dekoracyjna grafika