Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28.11.2018 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28.11.2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 2229) każde KGW  wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich może starać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa .

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek który musi zawierać następujące elementy:
- elementy określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
- nazwę oraz adres siedziby koła gospodyń wiejskich;
- numer, pod którym koło gospodyń wiejskich zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich ;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
- numer REGON, o ile został nadany;
- numer rachunku bankowego koło gospodyń wiejskich, na który zostanie przekazana pomoc;
-informacje o podmiotach uprawnionych do reprezentowania koła gospodyń wiejskich ;
- oświadczenie o przyjęciu zobowiązań, o których  mowa w ust. 5.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwany dalej „Agencją”, opracuje i udostępni, w dniu wejścia w życie rozporządzenia, na stronie internetowej administrowanej przez  Agencję oraz w siedzibach biur powiatowych Agencji wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wzór sprawozdania z wydatkowania pomocy.

https://www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w poniższych linkach:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002212/T/D20182212L.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002229/O/D20182229.pdf