DOM KULTURY+ EDYCJA 2023

 

"OTWARCI NA KULTURĘ!"

 

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej znalazł się w gronie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne – 2023.

W wyniku procedury konkursowej Narodowe Centrum Kultury wyłoniło 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty uzyskały najwyższe oceny, a Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej zajął 2 miejsce na liście zakwalifikowanych projektów.

W ramach realizacji programu w gminie Nowa Wieś Lęborska przeprowadzona zostanie analiza potencjału kulturotwórczego określająca kierunek działań kulturalnych na kolejne lata.

W wybranych miejscowościach pojawi się ankieterka przeprowadzająca badania ankietowa, zorganizowane zostaną warsztaty diagnostyczne, spotkania z mieszkańcami, wywiady indywidualne i grupowe. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej zaprasza do współpracy mieszkańców gminy, lokalne stowarzyszenia i fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, sołtysów oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy zostanie ogłoszony konkurs na zorganizowanie lokalnych inicjatyw.

Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE będzie polegało na przeprowadzeniu nowatorskich działań animacyjnych projektowanych w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk w zadaniu położono na nawiązywanie przez Gminny Ośrodek Kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.