Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzelicach

Logotyp grafika
Plakat grafika

Beneficjent: Gminy Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

Tytuł operacji: „Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzelicach”

Cel operacji: poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez remont świetlicy wiejskiej w Pogorzelicach.

Wartość projektu: 98.906,33 zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania: 49.453,16 zł, w tym
42.035,19  zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Środki pozyskane zostały w ramach działania: „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury publicznej, infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich”.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30.06.2022 r.

Termin realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2022 r.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

1) Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych / obiektów publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub obiektów kultury – 1

2) Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej wspartej w ramach PO RYBY 2014-2020 - 101

 

Zakres planowanych prac remontowych w ramach zadania obejmuje:

- remont pokrycia dachowego (ustawienie rusztowania, miejscowe uszczelnienie uszkodzonych fragmentów pokrycia, mycie połaci dachowej, przygotowanie pokrycia pod malowanie farbą gruntującą, malowanie farbą gruntują oraz farbą nawierzchniową dwukrotnie, czyszczenie, malowanie rynien i rur spustowych.

- remont kominów: rozbiórka czapek kominowych i starych kominów, wykonanie nowych kominów z cegły klinkierowej.

- czyszczenie/konserwacja elewacji: ustawienie rusztowania, uzupełnienie uszkodzonych tynków, odgrzybienie i mycie elewacji, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji.

- remont schodów wejściowych: rozebranie posadzki z płytek oraz rozbiórka elementów żelbetowych schodów, wykonanie szalowania, zbrojenia oraz betonowanie nowych schodów, wykonanie nowych okładzin schodów.