Impreza profilaktyczna z cyklu „Czym skorupka za młodu nasiąknie...”

Utworzono: 03-11-2022

Powiatowy Festiwal Twórczości
ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku

PARTNERZY
Urząd Miasta Lęborka i Starostwo Powiatowe w Lęborku

CEL IMPREZY:
* zachęcenie uczniów do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny,

*promowanie i kształtowanie kreatywnych postaw wśród dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,

* aktywizacja młodych lęborczan w różnych dziedzinach sztuki: malarstwo, taniec, śpiew, itp.

* inspirowanie dzieci w ramach rewitalizacji społecznej,

* szansa wypowiedzi w różnych formach artystycznych,

* integracja środowiska.

PREZENTACJE W TRZECH DZIEDZINACH ARTYSTYCZNYCH (załącznik nr 1)

1. PLASTYKA 2. MUZYKA 3. TANIEC
Zgłoszenia można składać:

* w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, ul. Różyckiego 2

* lub e-mailowo: przegladmdklebork@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
* Komisję Sędziowską powołuje Organizator. Przy obliczeniu wyników stosowany jest system zliczania
punktów od 1 do 10.

* Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu. W sprawach nie
ujętych w niniejszym regulaminie decyduje kierownictwo festiwalu.

NAGRODY:
* Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników Przeglądu dyplomy i pamiątkowe medale.

* Dla finalistów za zajęcie I, II, III miejsca – dyplomy, medale i nagrody.

 

Plakat