Po Ryby „Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzelicach”

Utworzono: 16-08-2022

Beneficjent: Gminy Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
Tytuł operacji: „Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzelicach”
Cel operacji: poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej, niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Nowa
Wieś Lęborska poprzez remont świetlicy wiejskiej w Pogorzelicach.
Wartość projektu: 98.906,33 zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania: 49.453,16
zł, w tym
42.035,19 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Środki pozyskane zostały w ramach działania: „Rozwój ogólnodostępnej,
niekomercyjnej infrastruktury publicznej, infrastruktury kultury bazującej na
tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich”.
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30.06.2022 r.
Termin realizacji inwestycji: do 31 grudnia 2022 r.
Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:
1) Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych / rozbudowanych /
zmodernizowanych / obiektów publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
lub obiektów kultury – 1
2) Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej wspartej
w ramach PO RYBY 2014-2020 - 101

Zakres planowanych prac remontowych w ramach zadania obejmuje:
- remont pokrycia dachowego (ustawienie rusztowania, miejscowe uszczelnienie
uszkodzonych fragmentów pokrycia, mycie połaci dachowej, przygotowanie pokrycia pod
malowanie farbą gruntującą, malowanie farbą gruntują oraz farbą nawierzchniową
dwukrotnie, czyszczenie, malowanie rynien i rur spustowych.
- remont kominów: rozbiórka czapek kominowych i starych kominów, wykonanie nowych
kominów z cegły klinkierowej.
- czyszczenie/konserwacja elewacji: ustawienie rusztowania, uzupełnienie uszkodzonych
tynków, odgrzybienie i mycie elewacji, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji.
- remont schodów wejściowych: rozebranie posadzki z płytek oraz rozbiórka elementów
żelbetowych schodów, wykonanie szalowania, zbrojenia oraz betonowanie nowych
schodów, wykonanie nowych okładzin schodów.

Plakat Po Ryby